Hệ thống an sinh xã hội công cộng do Nhà nước cung cấp nhằm hỗ trợ tài chính cho những người lao động bị mất khả năng lao động, mất thu nhập việc làm (ốm đau, thai sản, làm cha, nhận con nuôi, thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp, thương binh, cao tuổi,…).

Hệ thống an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha nhằm đảm bảo các quyền công dân thiết yếu, xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nguồn chi tiêu cho gia đình, đặc biệt trong trường hợp có thành viên khuyết tật hoặc người còn phụ thuộc.

Hệ thống an sinh xã hội công cộng sẽ không hỗ trợ cho các trường hợp tai nạn tại nơi làm việc mà người sử dụng lao động sẽ phải chịu trách nhiệm tài trợ cho toàn bộ quy trình bảo vệ người lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.